Post Categories Uncategorized

AZD-3965

Product Name: AZD-3965Chemical Name: (S)-5-(4-hydroxy-4-methylisoxazolidine-2-carbonyl)-1-isopropyl-3-methyl-6-((3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)methyl)thienopyrimidine-2,4(1H,3H)-dioneSMILES Code: O=C1N(C(C)C)C2=C(C(C(N3OC(C)(O)C3)=O)=C(CC4=C(C(F)(F)F)NN=C4C)S2)C(N1C)=OCAS NO: 7770-78-7 Product: Nedaplatin Synonym: AZD3965; AZD...
Post Categories Uncategorized

Ipragliflozin

Product Name: IpragliflozinChemical Name: (2S,3R,4R,5S,6R)-2--6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triolSMILES Code: O1(C2=CC=C(F)C(CC3=CC4=CC=CC=C4S3)=C2)O(CO)(O)1OCAS NO: 253128-41-5 Product: Travoprost Synonym: ASP1941; ASP...
Post Categories Uncategorized

MCC950

Product Name: MCC950Chemical Name: SMILES Code: O=S(NC(NC1=C(CCC2)C2=CC3=C1CCC3)=O)(C4=CC(C(C)(O)C)=CO4)=OCAS NO: 441045-17-6 Product: Methylcobalamin Synonym: MCC-950; CP-456773Chemical...
Post Categories Uncategorized

AMG 337

Product Name: AMG 337Chemical Name: (R)-6-(1-(8-fluoro-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-triazolopyridin-3-yl)ethyl)-3-(2-methoxyethoxy)-1,6-naphthyridin-5(6H)-oneSMILES Code: O=C1C2=C(N=CC(OCCOC)=C2)C=CN1(C3=NN=C4C(F)=CC(C5=CN(C)N=C5)=CN43)CCAS NO: 2076-91-7 Product: Piracetam Synonym: AMG337;...
Post Categories Uncategorized

SA4503 dihydrochloride

Product Name: SA4503 dihydrochlorideChemical Name: 1--4-(3-phenylpropyl)piperazine;dihydrochlorideSMILES Code: COC1=CC=C(C=C1OC)CCN2CCN(CCCC3=CC=CC=C3)CC2.Cl.ClCAS NO: 769856-81-7 Product: Miglustat Synonym: SA...
Post Categories Uncategorized

Selonsertib

Product Name: SelonsertibChemical Name: 5-(4-cyclopropylimidazol-1-yl)-2-fluoro-4-methyl-N-benzamideSMILES Code: CC1=C(C=C(C(=C1)F)C(=O)NC2=CC=CC(=N2)C3=NN=CN3C(C)C)N4C=C(N=C4)C5CC5CAS NO: 1243244-14-5 Product: Miglustat (hydrochloride) Synonym: GS-4997;...
Post Categories Uncategorized

ONO-4059

Product Name: ONO-4059Chemical Name: (S)-9-(1-acryloylpiperidin-3-yl)-6-amino-7-(4-phenoxyphenyl)-7,9-dihydro-8H-purin-8-oneSMILES Code: O=C1N(C2=CC=C(OC3=CC=CC=C3)C=C2)C4=C(N)N=CN=C4N15CN(C(C=C)=O)CCC5CAS NO: 1449685-96-4 Product: Amifampridine Synonym: ONO4059; ONO...
Post Categories Uncategorized

Umeclidinium bromide

Product Name: Umeclidinium bromideChemical Name: diphenyl-octan-4-yl]methanol;bromideSMILES Code: C1C2(CCC1(CC2)C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O)CCOCC5=CC=CC=C5.CAS NO: 134523-00-5 Product: CGP 57380 Synonym:...
Post Categories Uncategorized

GSK1070916

Product Name: GSK1070916Chemical Name: 3-phenyl]-1H-pyrrolopyridin-4-yl]-1-ethylpyrazol-3-yl]phenyl]-1,1-dimethylureaSMILES Code: CCN1C=C(C(=N1)C2=CC=C(C=C2)NC(=O)N(C)C)C3=C4C=C(NC4=NC=C3)C5=CC(=CC=C5)CN(C)CCAS NO: 60-23-1 Product: Rucaparib (phosphate) Synonym: GSK1070916; GSK-1070916Chemical...
Post Categories Uncategorized

GSK 525762A

Product Name: GSK 525762AChemical Name: 2-triazolobenzodiazepin-4-yl]-N-ethylacetamideSMILES Code: CCNC(=O)CC1C2=NN=C(N2C3=C(C=C(C=C3)OC)C(=N1)C4=CC=C(C=C4)Cl)CCAS NO: 156-57-0 Product: Tirapazamine Synonym: GSK525762A;...