Post Categories Uncategorized

KM11060

Product Name: KM11060Chemical Name: 7-chloro-4-(4-((4-chlorophenyl)sulfonyl)piperazin-1-yl)quinolineSMILES Code: O=S(N1CCN(C2=CC=NC3=CC(Cl)=CC=C23)CC1)(C4=CC=C(Cl)C=C4)=OCAS NO: 1708766 Product: Nonivamide Synonym: KM-11060; KM...
Post Categories Uncategorized

N6022

Product Name: N6022Chemical Name: 3-(5-(4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl)-1-(4-carbamoyl-2-methylphenyl)-1H-pyrrol-2-yl)propanoic acidSMILES Code: O=C(O)CCC1=CC=C(C2=CC=C(N3C=CN=C3)C=C2)N1C4=CC=C(C(N)=O)C=C4CCAS NO: 59-14-3 Product: Jervine Synonym: N...
Post Categories Uncategorized

MLN4924

Product Name: MLN4924Chemical Name: ((1S,2S,4R)-4-(4-(((S)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl)amino)-7H-pyrrolopyrimidin-7-yl)-2-hydroxycyclopentyl)methyl sulfamateSMILES Code: O=S(OC1(O)C(N2C=CC3=C(N4CCC5=C4C=CC=C5)N=CN=C32)C1)(N)=OCAS NO: 157843-41-9 Product: Veratramine Synonym: Pevonedistat;...
Post Categories Uncategorized

CNV1014802

Product Name: CNV1014802Chemical Name: (2S,5R)-5-(4-((2-fluorobenzyl)oxy)phenyl)pyrrolidine-2-carboxamideSMILES Code: O=C(N)1N(C2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3F)C=C2)CC1CAS NO: 7411-49-6 Product: Cephalotaxlen Synonym: GSK-1014802; Raxatrigine;...
Post Categories Uncategorized

Rucaparib

Product Name: RucaparibChemical Name: 8-fluoro-2-(4-((methylamino)methyl)phenyl)-4,5-dihydro-1H-azepinoindol-6(3H)-one phosphateSMILES Code: O=C1NCCC2=C(C3=CC=C(CNC)C=C3)NC4=C2C1=CC(F)=C4.O=P(O)(O)OCAS NO: 83777-30-4 Product: Quillaic acid Synonym:...
Post Categories Uncategorized

Evacetrapib

Product Name: EvacetrapibChemical Name: (1S,4r)-4-(((S)-5-((3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl)(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)amino)-7,9-dimethyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzoazepin-1-yl)methyl)cyclohexanecarboxylic acidSMILES Code: O=C(1CC(CN2C3=C(C)C=C(C)C=C3(N(CC4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)C5=NN(C)N=N5)CCC2)CC1)OCAS NO: 54970-72-8 Product: Bruceantin Synonym: LY2484595;...
Post Categories Uncategorized

Ruxolitinib phosphate

Product Name: Ruxolitinib phosphateChemical Name: (R)-3-(4-(7H-pyrrolopyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl)-3-cyclopentylpropanenitrile phosphateSMILES Code: N#CC(N1N=CC(C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)=C1)C4CCCC4.O=P(O)(O)OCAS NO: 69-78-3 Product: Bruceine A...
Post Categories Uncategorized

TAK-733

Product Name: TAK-733Chemical Name: (R)-3-(2,3-Dihydroxypropyl)-6-fluoro-5-(2-fluoro-4-iodophenylamino)-8-methylpyridopyrimidine-4,7(3H,8H)-dioneSMILES Code: O=C1C(C(NC2=CC=C(I)C=C2F)=C(F)C(N3C)=O)=C3N=CN1C(O)COCAS NO: 6892-68-8 Product: Bevirimat Synonym: TAK733; TAK...
Post Categories Uncategorized

Ganetespib

Product Name: GanetespibChemical Name: 5--4-(1-methyl-1H-indol-5-yl)-2,4-dihydro-3H- 1,2,4-triazol-3-oneSMILES Code: O=C1NN=C(C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2O)N1C3=CC4=C(N(C)C=C4)C=C3CAS NO: 578517 Product: Micheliolide Synonym: STA-9090;...
Post Categories Uncategorized

PD173074

Product Name: PD173074Chemical Name: 1-(tert-butyl)-3-(2-((4-(diethylamino)butyl)amino)-6-(3,5-dimethoxyphenyl)pyridopyrimidin-7-yl)ureaSMILES Code: O=C(NC1=NC2=NC(NCCCCN(CC)CC)=NC=C2C=C1C3=CC(OC)=CC(OC)=C3)NC(C)(C)CCAS NO: 3326-32-7 Product: Arglabin Synonym: PD 173074;...